kirstengitz.dk

Kunstanmeldelser

TIDERNES MORGEN

Kunstanmeldelse © Af Kirsten-Marie Hedeland 

Kunstanmelder ved Kunstavisen og Tv-programvært på ”Kultur-Kanalen” april 2021.

I arbejdet med maleriet finder Kirsten Gitz-Johansen en stor ro og en form for fordybelse og måde at udtrykke sig på. En mere frigjort måde, hvor hun kan arbejde med sit inderste, plante en tanke og give plads til refleksion hos beskueren. Hun inddrager følelser, stemninger, relationer mellem mennesker, livet og hverdagen. Alt det der på en eller anden måde sætter bo i hende, betager hende og rammer hendes opmærksomhed.

 Kirstens billedverden er særlig, fordi den bliver en velkomponeret blanding af nutidige reflektioner med skjulte budskaber, men rækker også bagud i tid til hulekunsten, som tager os med tilbage til tidernes morgen. En tid hvor animistisk tankegang var det højeste. Der er visuelt store urkræfter i hendes malerier, som også er et udtryk for samhørighed med naturen, en glæde ved livet og en opmærksomhed rettet mod det der opleves i hverdagens liv. Livets basale forudsætninger, sol og måne, frugtbarhed, fødsel og død står i centrum.

 Der er mange fugle, mange fisk, mænd, især dog kvinder og børn. Mange mennesker er nøgne, mange har gevir som billede på en slags kosmisk antenne, ligesom der er mange magiske væsener, naturånder og engle. Der er en indirekte, men alligevel klar samfundskritik til stede. ”Fisk kan ikke tale” hedder én af Kirsten billedserier. Nej, netop. Men det kan Kirsten gennem sine billeder og dermed give fisken mæle og pege på menneskets uansvarlige omgang med naturen.

Kirsten arbejder i temaer og inspireres af alt det, hun oplever og har oplevet. I den spæde start med motivet, er det en stærk indre stemning eller spiritualitet der styrer og afsætter de første strøg. Senere i processen tager bevidstheden mere over og hun får sat orden på formen omkring perspektivet, dybde, farverne og får skabt balance i helheden. Kirsten arbejder i dybden med farverne, så de enkelte farvelag træder mere frem og på den måde er de med til, at løfte og understrege budskabet og stemningen i motivet.

 Kirsten Gitz-Johansens malerier er en kreativ eksplosion med en fantastisk billedelig historiefortælling. Man drages af hendes motiver og har lyst til at gå på opdagelse og få glimt af livet fra i går morges og fra tidernes morgen. 

From the dawn of time

©By Kirsten-Marie Hedeland, Art Reviewer at the Danish Art Magazine ”Kunstavisen” and TV Host on “Kultur-Kanalen”, April 2021

Kirsten Gitz-Johansen’s paintings are a creative explosion with a fantastic pictorial storytelling. The viewer is drawn by her paintings and wants to explore and get a glimpse of life from yesterday morning and from the dawn of time.

In her work with the painting, Kirsten Gitz-Johansen finds peace and a different kind of way of expressing herself. A more liberated way in which she can work with her innermost being and plant a thought and provide space for reflection in the viewer. She incorporates emotions, moods and relationships between people, life and everyday life. Everything that somehow settles in her fascinates her and hits her attention.

Kirsten’s pictorial world is special because it becomes a well-composed mixture of contemporary reflections with hidden messages, but it also reaches back in time to the cave art. A time when animistic thinking was the highest. There are visually great primordial forces in her paintings, which are also an expression of cohesion with nature and an attention directed towards what is experienced in everyday life. The basic preconditions of life, sun and moon, fertility, birth and death are the center of her painting.

There are many birds, fish and people. Most of the people are naked, many have antlers as an image on a kind of cosmic antenna, just as there are many magical creatures, nature spirits and angels. There is an indirect, yet clear societal critique present. “Fish can ́t talk” is the name of one of Kirsten’s photo series. No, exactly but Kirsten can do this through her pictures and then give the fish a say and point to man’s irresponsible treatment of nature.

Kirsten works in themes and is inspired by everything she experiences. In the beginning of the painting, it ́s a strong inner feeling or spirituality which controls the first strokes. Later in the process, the consciousness takes over and the perspective, depth, the colors gets into balance. Kirsten works intens with the colors and the individual color layers stand out more and in this way they help to lift and emphasize the message and mood in the motif. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.